♥خلوت تنهایی♥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ..! http://bahar1995.mihanblog.com 2020-07-01T10:49:18+01:00 text/html 2020-04-28T12:35:45+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar خنثی http://bahar1995.mihanblog.com/post/1041 <div style=""><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">نیاز دارم مدتی نباشم ؛</font></span></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">سفر کنم به جایی که هیچ کسی را نشناسم ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به جایی که هیچ کسی مرا نشناسد ...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دور باشم و رها</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">سبُک باشم و آزاد ...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">آدم هایی را ببینم ، که هیچ تصور بدی از آنها ندارم ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">مسیرهایی را بروم ، که تا به حال نرفته ام ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">عطرهایی را بزنم ، که تا به حال نزده ام ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">و لباس هایی را بپوشم ، که تا به حال نپوشیده ام ...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">در مکان هایی بنشینم ، که هیچ خاطره ای را برایم زنده نمی کنند ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">موسیقی هایی گوش کنم ، که مرا یادِ کسی نمی اندازند ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">و نوشیدنی هایی بنوشم ، که مرا بیخیال تر از همیشه کنند ...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">نه به کسی فکر کنم ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">نه نگرانِ چیزی باشم ،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">نه از پیشامدِ پیش نیامده ای بترسم !</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">من نیاز دارم مدتی در خنثی ترین حالتِ ممکن باشم ...</div></span></font></div> text/html 2020-04-28T12:34:00+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar بی واسطه http://bahar1995.mihanblog.com/post/1040 <div style="direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بگذار هر ثانیه، حالِ تو خوب باشد....</font></span></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بگذار رفتنی ها بروند و ماندنی ها بمانند....</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">حالِ خوبِ خودت را...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن!</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بی واسطه خوب باش،...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بی واسطه شادی کن و بی واسطه بخند...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">شک نکن؛...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تو که خوب باشی...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">همه چیز خوب می شود ...</div></span></font></div> text/html 2020-04-28T12:06:46+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar آدمـــــــــــــــــــــــی http://bahar1995.mihanblog.com/post/1039 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">آب،آب را غرق نمیکند!</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">باد،باد را ویران نمیکند!</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">خاک،خاک را مدفون نمیکند!</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">آتش، آتش را نمیسوزاند!</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">اما آدمی،آدمی را !</span><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-size: 14px; text-align: left;"><br></font></div> text/html 2019-11-10T09:04:47+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar بمـــــــــان http://bahar1995.mihanblog.com/post/1036 <div style=""><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><b>همـہ چیز باید بـہ وقتش باشد ...</b></font></span></div><font size="3"><b><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">دلت بـہ آمدن نیست ، قبول</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">احساست را خاڪ گرفتـہ ، قبول</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">از شڪستن مے هراسے ، این هم قبول</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">اما مصمم اگر شدے بـہ آمدن ،</div></span><font color="#ff0000"><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">در ڪنارم بمان ...</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">بمان تا ثابت ڪنیم</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">دوست داشتن هنوز هست ...</div></span></font><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">بمان تا بریزیم</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">ترسِ تمامِ آدمهاے مثلِ خودت را ...</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">بمان تا پائیز را جورِ دیگر تعریف ڪنیم ...</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">مهم نیست ڪجاے پائیزیم ،</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">مهم نیست یخبندانِ دوست داشتن ها ،</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">مهم ، ماندنِ توست ...</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">مهم ، ساختنِ ماست ...</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">مصمم اگر شدے بـہ آمدن ،</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">بـہ وقتش بیا جانم ...</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">نـہ آنقدر زود ، ڪـہ لیاقتت را نداشتـہ باشم</div></span><span style="text-align: justify; "><div style="text-align: center;">نـہ آنقدر دیر ، ڪـہ دوست داشتن از دهان افتادہ باشد</div></span></b></font></div> text/html 2019-11-05T16:40:04+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar آیــــــــــنه http://bahar1995.mihanblog.com/post/1034 <div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><br><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>زندگی ات بلانقصان، کامل و بی کم و کاست است. یا چنین تصور می‌کنی.</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>&nbsp;با عادت‌ها کنار می‌آیی و اسیر تکرارها می‌شوی.</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>&nbsp;گمان می‌کنی همان طور که تا امروز زندگی کرده ای، از این به بعد هم زندگی خواهی کرد.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>بعد، در لحظه ای نامنتظر، کسی می‌آید شبیه هیچ کس دیگر.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>خودت را در آینه این انسانِ نو می‌بینی.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>آینه ای سحر آمیز است او؛ نه آنچه داری، بلکه آنچه نداری، آن را نشانت می‌دهد.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>و تو می‌فهمی که سال‌های سال،در اصل، همیشه با نوعی احساس نقصان زندگی کرده ای</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>&nbsp;و در حسرت چیزی نا شناخته بوده ای.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>حقیقت مثل سیلی به صورتت می‌خورد. این شخص که خلأ درونت را نشانت می‌دهد،</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>&nbsp;ممکن است پیری، استادی، دوستی، رفیقی، همسری یا گاه کودکی باشد.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>مهم این است روحی را بیابی که کاملت می‌کند.&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>همه پیامبران این پند را داده اند:</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>&nbsp;کسی را پیدا کن که خودت را در آینه وجودش ببینی! آن آینه برای من شمس است.<br><br>#ملت_عشق</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-align: left;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><i>#الیف_شافاک</i></b></font></span></div> text/html 2019-11-05T16:38:46+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar جــــــاده http://bahar1995.mihanblog.com/post/1033 <div style="direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>جاده بهترین تسکین است.</b></font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">آدم تمامِ دردهایش را فراموش میکند.</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">انگار سرتاسرِ اتوبان ها، گردِ بی خیالی پاشیده اند...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">گاهی با خودم فکر میکنم؛</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">اگر ماشین اختراع نشده بود؛</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">آدم ها با این همه دردِ تلنبار شده چه می کردند؟!</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">اگر موسیقی نبود،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">اگر خیابان نبود،</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">اگر سفر نبود...</div></span><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بدونِ این ها که چیزی از آدم نمی ماند...</div></span></b></font></div> text/html 2019-11-03T19:15:40+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar تنهایـــــــــــــی... http://bahar1995.mihanblog.com/post/1032 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">نمی‌دانی چقدر تنها هستم.</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">این تنهایی مرا اذیت می‌کند، می‌خواهم امشب با تو چند کلمه صحبت بکنم.</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">چون وقتی که به تو نامه می‌نویسم، مثل این است که با تو حرف می‌زنم.</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">اگر در این کاغذ "تو" می‌نویسم مرا ببخش.</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">اگر میدانستی درد روحی من تا چه اندازه زیاد است!</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">روزها چقدر دراز است؛ عقربک ساعت آنقدر آهسته و کند حرکت می‌کند که نمی‌دانم چه بکنم...</span><br style="font-size: 14px; text-align: left;"><span style="font-size: 14px; text-align: left;">آیا زمان به‌نظر تو هم اینقدر طولانی است...؟&nbsp;</span></b></font><br style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left;"></div> text/html 2019-09-25T19:00:28+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar پاییز http://bahar1995.mihanblog.com/post/1030 <div style=""><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاییز را دوست دارم</font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">چون فصل مهربانی است</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">با باران می ماند</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">با آذر می رود</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">وقت رفتنش دل ما هم از نگرانی، آذر میگیرد</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">آخ که اگر سرمای دی به دادش نمیرسید</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">چیزی جز خاکستر از این همه عاشقانه برجا نمی ماند</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">جنگل های قرمز و زردو نارنجی، بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه ،&nbsp;</div><div style="text-align: center;">شب های بلند و قار قار کلاغها، همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است</div><div style="text-align: center;">&nbsp;که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">پادشاه فصل ها</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">آمدی</div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">خوش آمدی که خوش موقع آمدی</div></span></font></div> text/html 2019-07-15T09:46:55+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar حال خوب http://bahar1995.mihanblog.com/post/1029 <div style=""><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">می دونی محاله یه روز صبح یکی درِ خونه رو بزنه یه جعبه بگیره جلوی آدم و بگه بفرما حال خوب!</font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حال خوب ساختنیه.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دست کن ته خورجین دلتنگیا و زخما و بالا پایینای زندگیت، یه کم حال خوب از توش بکش بیرون.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نمیگم آسونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نمی گم اشتباه نکن، زمین نخور، اشک نریز، کم نیار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">فقط خودتی که می تونی پازل بعضی لحظه هارو جوری بچینی که یه کم عشق کنی.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یادت نره که هر چقدر دنیا سخت بگیره حق توئه که توش عشق&nbsp;کنی،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">وحق گرفتنیه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">وحال خوب ساختنیه...</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2019-07-15T09:45:50+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar زندگی http://bahar1995.mihanblog.com/post/1028 <div style=""><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ناراحت شدن دست ما نیست ، اما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ناراحت ماندن دست ماست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">به هیچ کس اجازه نده که آزرده خاطرت کند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">حتی خــــــودت !!</font></div></div> text/html 2019-07-15T09:39:37+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar قهوه http://bahar1995.mihanblog.com/post/1027 <div style=""><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div><div class="RR-M- TKzGu" role="button" tabindex="0" style="margin: 0px 18px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 0 0 auto; position: relative; align-self: center; -webkit-box-flex: 0;"><br></div><div class="C4VMK" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: inline-block; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 1; position: relative; min-width: 0px; text-align: left; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div style="text-align: center; "><br></div><span style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; "><div style="text-align: center; ">قهوه خوشمزست...</div><div style="text-align: center; ">خوشمزگی اش به تلخ بودنشه</div><div style="text-align: center; ">وقتی می خوریم&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">تلخی اش را تحویل نمی گیریم&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">اما می گوییم چسبید</div><div style="text-align: center; ">زندگی روزهای تلخش بد نیست&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">تلخی اش را تحویل نگیر&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">بخند و بگو عجب طعمی!</div><div style="text-align: center; ">&nbsp;♥️</div></span></font></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div></div><div style="text-align: center;"></div> text/html 2019-07-15T09:36:45+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar یورتمه http://bahar1995.mihanblog.com/post/1026 <div style=""><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">یورتمه می رود زندگی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">حالمان حسابی به هم خورده است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ما را به جایی می برد این اسب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">که ما نمی خواهیم...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در این فیلم، بازی نمی کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">فقط می بازیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">این اسب، کمی آنسوتر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در جایی ناشناخته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ما را به زمین خواهد زد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><font size="3" style="" face="Mihan-Yekan">#رسول_یونان</font></a></div></div></div> text/html 2019-06-12T17:21:37+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar بغــــــض http://bahar1995.mihanblog.com/post/1024 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b style="">هیچگاه نفهیده ام دوست داشتن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>چرا این همه غم انگیز است ؟؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>هیچگاه نفهمیده ام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;چرا می گویند آدم ها با <font color="#ff0000">قلب هایشان </font>عاشق می شوند؛&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b style="">وقتی که من همیشه <font color="#ff0000">عشق </font>را در گلویم احساس می کنم !!!!!!!!</b></font></div> text/html 2019-06-12T16:23:24+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar اتفاق http://bahar1995.mihanblog.com/post/1023 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">ابتدا فکر میکردم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">شایـــــــــــــــــد یک اتفاق ساده باشد&nbsp;<br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">تا اینــــــــــکه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">بعد از او هیچ اتفاق دیگری در من رخ نداد...</font></div> text/html 2019-06-12T16:20:24+01:00 bahar1995.mihanblog.com bahar واقعیت http://bahar1995.mihanblog.com/post/1022 <div style="direction: ltr;"><div style="text-align: center;"><div style="direction: ltr; "><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="text-align: left; "><div style="text-align: center; ">حالم بهتر شد و شروع كردم به</div></span><span style="text-align: left; "><div style="text-align: center; ">فهمیدنِ اینكه&nbsp;</div></span></b></font></div><div style="direction: ltr;"><span style="text-align: left; "><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>بهترین چیز برایِ من این ‌است بِروم یک ‌جایی زندگی كنم&nbsp;</b></font></span></div><div style="direction: ltr;"><span style="text-align: left; "><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>كه <font color="#ff0000">واقعیت </font>نداشته باشد</b></font></span></div></div></div>